15.02.2024

กิจกรรม "อาสาพา (PAR) กรอก"

ทีม HAND Social Enterprise เข้าร่วมกิจกรรม "อาสาพา (PAR) กรอก" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทางออนไลน์ (Zoom) ภายใต้ “โครงการร้อยพลังสร้างเสริมธรรมาภิบาล (Collaboration for Good Governance) และโครงการพัฒนาเครื่องมือฐานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูง ระยะที่ 2 (ACT Ai Politics Data)” ร่วมกับ งานร้อยพลังสร้างสังคมดี มูลนิธิเพื่อคนไทย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน WeVis HAND Social Enterprise Khana Research Curator และภาคีเครือข่ายองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน


กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้การใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ผ่านการสร้างฐานข้อมูลด้วยการแปลงข้อมูลบัญชีทรัพย์สินฯ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลบนฐานข้อมูล ACT Ai Politics Data


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) และกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงบทบาทของตนเองที่สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใสของข้อมูลบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนักการเมืองได้ ผ่านการร่วมแปลงข้อมูลให้มาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเล็งเห็นว่าการสร้างความโปร่งใสทางการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน

ดูทั้งหมด