19.06.2023

ผศ. ดร. ต่อภัสสร์ ยมนาค เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 NRCT Open House 2023 และการแถลงผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน 

ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


ผศ. ดร. ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค (KRAC) เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว เรื่อง “แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567”


ในการเสวนาครั้งนี้ ผศ. ดร. ต่อภัสสร์ ร่วมสนทนาในประเด็น “ศูนย์กลางความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค” โดยเล่าถึงประสบการณ์ในการบริหารจัดการศูนย์กลางความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค และกล่าวถึงผลสำเร็จในการจัดการประชุมเชิงวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ดูทั้งหมด