21.06.2023

ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค เข้าร่วมการอภิปราย ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 602 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดอภิปราย เรื่อง "ปัจจัยหรือบ่อเกิดของการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย มุมมองทางด้านกฎหมาย" โดยมี ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานดังกล่าว โดย ผศ. ดร. ต่อภัสสร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ

" ปัจจัยหรือบ่อเกิดของการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยมุมมองทางด้านกฎหมาย " การสัมมนาครั้งนี้ ผศ. ดร. ต่อภัสสร์ บรรยายถึงที่มาและวิวัฒนาการของการศึกษาเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และร่วมตอบคำถามในประเด็นที่ว่า 'ท่านคิดว่ามีโอกาสหรือไม่ที่ ตัวบทกฎหมาย ซึ่งเป็นกติกาของสังคม กลับกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเสียเอง' อีกทั้งในงานดังกล่าว นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการ ปปช และนายภัทรวิทย์ อบสุวรรณ ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมเป็นวิทยากรเช่นเดียวกัน

ดูทั้งหมด