18.10.2023

หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

คุณณัฐภัทร เนียวกุล หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม บริษัท HAND Social Enterprise เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 หัวข้อ "การทุจริตคอรรัปชัน : สถานการณ์และความท้าทาย" มีจำนวนผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. กิจกรรมในคร้งนี้ เป็นการจัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลกรที่ปฏิบัติงานช่วยสมาชิกรัฐสภา

ดูทั้งหมด