26.09.2023

SMART PARLIAMENT : สื่อสาร โปร่งใส เปิดเผย

คุณณัฐภัทร เนียวกุล หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม บริษัท HAND Social Enterprise ได้เข้าร่วมงานสัมมนา "SMART PARLIAMENT : สื่อสาร โปร่งใส เปิดเผย" จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.45 - 10.15 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการนำเสนอรายงานผลการศึกษาประเด็น “การเปิดเผยข้อมูลของรัฐสภาไทยบนเว็บไซต์โดยเปรียบเทียบจากมาตรฐานสากลและความคิดเห็นของผู้ใช้งานเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะตามหลักการว่าด้วยรัฐสภาแบบเปิด (Open Parliament)” เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลของรัฐสภาไม่ใช่เรื่องยาก


สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่: https://web.facebook.com/parliament.kpi/videos/3514363912185184

ดูทั้งหมด