16.08.2024

ASEAN Justice Innovation 2023: The Rule of Law, Data and the Future of Justice in ASEAN

ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค (KRAC) เข้าร่วมงาน ASEAN Justice Innovation 2023 : The Rule of Law, Data and the Future of Justice in ASEAN และร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ "ความหวังใหม่กับการปฎิรูปหลักนิติธรรม" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Conference Room2 ชั้น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ดูทั้งหมด