19.02.2024

“ความท้าทายและโอกาสในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ ทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วม”

ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ได้เข้าร่วมบรรยายงานเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายและโอกาสในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วม” ภายใต้โครงการประชุมระดับชาติเพื่อการส่งเสริมศักยภาพและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับภูมิภาค ในวันที่ 19 มกราคม เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี


โดยงานนี้ KRAC Corruption ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้รับการยอมรับจากทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในไทย ได้แก่

1. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2. ผศ. ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. Professor Matthew C. Stephenson, Professor of Law at Harvard Law School


ดำเนินการเสวนา โดย ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/KRACcorruption/videos/808085277717134/?locale=lt_LT

ดูทั้งหมด