19.10.2023

"Open Data for Anti-Corruption: Case Studies from Around the World"

ผศ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค Co-Founder and Chief Advisor บริษัท HAND Social Enterprise และผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค (KRAC) ได้เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในงาน "Open Data for Anti-Corruption: Case Studies from Around the World" Session Open Data for Anti-Corruption: Case Studies from Around the World เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30 - 10:00 น. (เวลาไทย)


โดยงาน "Open Data for Anti-Corruption: Case Studies from Around the World" เป็นหนึ่งในการสนทนาหรือเสวนาที่เน้นในการใช้ข้อมูลเปิดเผย (Open Data) เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยการนำเสนอกรณีศึกษาจากทั่วโลก ในงานนี้มีการสำรวจข้อมูลเปิดเผยที่สามารถช่วยในการตรวจสอบการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์หรือการใช้งบประมาณอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล หรือข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเปิดเผยในการต่อต้านการทุจริตจากหลากหลายภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้และแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้ข้อมูลเปิดเผยในการดำเนินงาน


สามารถรับชมคลิปรายงานย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BcoXSXFn4BA

ดูทั้งหมด