12.10.2023

STCG Day 2023

คุณสุภอรรถ โบสุวรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท HAND Social Enterprise ได้เข้าร่วมงาน STCG Day 2023 (S=Supplier T=Tenant CG= Corporate Governance) และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Good Governance 101 หรือหลักธรรมาภิบาล 101” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13:30 -14:30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 22 อาคารอีสท์วอเตอร์


การบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูล และสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงคู่ค้าและผู้เช่า ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติตามแนวทาง ESG หรือ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลก

ดูทั้งหมด