HAND Social Enterprise - วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ต้องการสังคมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน

29.06.2023

สรุปประเด็น

ความสำเร็จในการเท่าทันการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องการพลังสังคมและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงความมุ่งมั่นสร้างเครื่องมือให้ประชาชนใช้ทะลุทะลวงอุปสรรคที่มีในปัจจุบันในการเข้าถึงข้อมูล ร่วมกันตรวจสอบ แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จึงเป็นผู้เชื่อมต่อและนักขับเคลื่อนสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมปลอดโกง

เกี่ยวกับ

บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด


เรามีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการโครงการพร้อมให้คำปรึกษาโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาล และพัฒนาเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชัน มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกลไกต้านโกงด้วยหลักธรรมาภิบาล ผ่านงานวิชาการและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์


จุดเริ่มต้นเกิดจากงานเสวนาวิชาการ “ขยายวง แนวคิดใหม่ ป้องกันภัยคอร์รัปชัน” นำมาสู่ความหวังของการทำงานและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดความยั่งยืน โดยแนวคิดมาจาก ‘การลงมือทำ’ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและเป็นแนวคิดชื่อองค์กร แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายและภาพฝันที่อยากลดคอร์รัปชันในประเทศไทย และผลักดันให้ทุกคนเริ่มทำได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้มือ ‘at hand’ ของทุกคน


ปัจจุบัน ได้ขยายงานนอกเหนือไปจากงานเชื่อมโยงความร่วมมือ ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และองค์ความรู้จากงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมมากกว่า 20 โครงการ และเครือข่ายร่วมทำงานมากกว่า 50 หน่วยงาน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนสู่สังคมเท่าทันคอรร์รัปชันอย่างมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการสร้างสรรค์งานสื่อสารผ่านทางโซเชียลมิเดียด้วยการนำข้อมูลและงานวิชาการมาย่อยให้เข้าใจง่าย น่าติดตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่คนในสังคม


วิสัยทัศน์

สร้างระบบนิเวศการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมกับเสริมสร้างธรรมาภิบาลของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


พันธกิจ

พัฒนาด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนต่อต้านคอร์รัปชัน พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่อต้านคอร์รัปชันและด้านธรรมาภิบาล เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน สื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล พร้อมทั้งประเมินผลและติดตามการทำงานด้านต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่ โดยการทำงานทั้งหมด แบ่งเป็น


  • Project Management : บริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ประชาชน ตั้งแต่เริ่มจนจบ
  • Research : ทำงานวิจัยและการศึกษาทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการพัฒนาภาคประชาสังคม ประชาชน พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่อต้านคอร์รัปชันและด้านธรรมาภิบาล
  • Training : จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างเสริมธรรมาภิบาล และเตรียมความพร้อมสำหรับพลเมืองเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  • Communication : สื่อสารงานวิชาการให้เข้าใจง่าย สร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม
  • Assessment : ประเมินผลลัพธ์โครงการและผลกระทบทางสังคมในประเด็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลและกลไกการต่อต้านคอร์รัปชันสู่ความยั่งยืน
  • Consult : สร้างพัฒนาและบริหารความร่วมมือในการทำงานระหว่างองค์กรเป็นคนกลางที่คอยดูแลประสานงานให้การทำงานร่วมกันของแต่ละภาคีเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
EXECUTIVE.png


OUR-TEAM.png

SHARE:

Author

Admin

HAND Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายสร้างเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน สู่เป้าหมายการสร้างเครือข่ายและกลไกสังคมปลอดโกง