ON GOING

ACT Ai เครื่องมือตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

Summary

ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มาพร้อมกับระบบวิเคราะห์กลโกงอัจฉริยะ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

Insight

Big Open data ทำการรวบรวม จัดการ เชื่อมโยง และวิเคราะห์ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเปิดเผยตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนภาคประชาชนและบุคคลที่มีภารกิจในการติดตาม ตรวจสอบ สามารถร่วมใช้งานฐานข้อมูลเปิด เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชัน

ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลระดับสากล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส อำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ในการร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยี Ai

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://actai.co/

Author

Nanwadee Dangarun

ผู้จัดการทั่วไป หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "เจ้าหญิงเป็ดแห่งวงการต่อต้านคอร์รัปชัน" มีงานอดิเรกคือตามง้อแมว ตามใจแต่ไม่เคยถูกคลอเคลีย