ON GOING

Crowdsourcing Platform พื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล และจับตาการทุจริตด้วยประชาชน

Summary

โครงการพัฒนาพื้นที่สำหรับสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน (Crowdsourcing for anti-corruption platform)

Insight

โครงการพัฒนาพื้นที่สำหรับสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน(Crowdsourcing for anti-corruption platform) เป็นโครงการที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบและพื้นที่ “Crowdsourcing platform” เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือส่อเค้ากับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และเพิ่มความตระหนักในปัญหาและความสามารถในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาคพลเมืองได้

โครงการพัฒนาพื้นที่สำหรับสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน(Crowdsourcing for anti-corruption platform) เป็นโครงการที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบและพื้นที่ “Crowdsourcing platform” เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือส่อเค้ากับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และเพิ่มความตระหนักในปัญหาและความสามารถในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาคพลเมืองได้

Author

Rakpa Ousuvan

ผู้ประสานงานโครงการที่คิดว่าการเปิดโปงเคสทุจริต เฝ้าระวังจับผิดคนโกงเงินแผ่นดินคืองานเท่เหมือนหน้าตา เพราะกอบกู้ศักดิ์ศรีพลเมืองและผลประโยชน์ประชาชน