ON GOING

โรงเรียนโปร่งใส

Summary

เปลี่ยนเสียงของนักเรียนให้มีความหมาย สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยฐานข้อมูลเปิดภายในโรงเรียน (Open School Data)

Insight

เมื่อการแก้ไขปัญหาโรงเรียนแบบเดิม ๆ ไม่ตอบโจทย์... ในอดีตเมื่อนักเรียนอย่างพวกเรา อยากร่วมแสดงความคิดเห็น หรือคิดจะพัฒนาอะไรสักอย่างในโรงเรียน การส่งจดหมายร้องทุกข์ หรือเขียนโน๊ตไปหย่อนในกล่องรับเรื่องหน้าห้อง ผอ. คงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่น่าเสียดายที่วิธีการเหล่านั้นอาจจะไม่ได้สัมฤทธิ์ผลเสมอไป หลายปีที่ผ่านมา นักเรียนหลายต่อหลายโรงเรียน ต่างพยายามส่งเสียงของพวกเขาออกไปนอกโรงเรียน เพื่อหวังจะเห็นความเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมสร้างเสริมธรรมาภิบาลในโรงเรียน พร้อมทั้งปลูกฝังความตระหนักรู้ต่อการป้องกันปัญหาคอร์รัปชัน และการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรมสำรวจปัญหาใกล้ตัวภายในโรงเรียน และเปิดพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มในโรงเรียนมีการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมถึงกระตุ้นให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลเปิดโรงเรียน (Open School Data) ที่เป็นมาตรฐานที่นักเรียน ผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย ร่วมสร้างเสริมธรรมาภิบาลในโรงเรียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ : โรงเรียนโปร่งใส

Author

Sutthirat Patcharawutthipan

งานเปิดเผยข้อมูลไม่ใช่เรื่องยาก แต่ยากกว่าคือแปลงข้อมูลกระดาษและไฟล์ยากๆ เข้าระบบ ถึงเปิดเผยไม่เท่ากับเผยแพร่ แต่เราจะเอาแชร์ต่อสาธารณะแน่ๆ เพื่อสร้างสังคมโปร่งใส ไร้คนโกง