ON GOING

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Fund)

Summary

เงินไม่เกิน 40% จากการบริหารจัดการกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย จะถูกนำไปสนับสนุนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก ตามความตั้งใจของ 11 บริษัทจัดการการลงทุน (บลจ.) ที่อยากพัฒนาสังคมภายใต้แนวคิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยมากกว่า 20 โครงการ ตัวอย่างโครงการที่ได้ทำสำเร็จไปแล้ว เช่น Read to Kid ให้เด็กอ่าน…ให้เด็กคิด, Data Communication Lab, Big Open Data

Insight

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย จุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้การทำงานต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย โดยแบ่งค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ 40% นำไปสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพื่อธรรมาภิบาลและส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นทางออกและความหวังที่จะช่วยสร้างสังคมปลอดทุจริตได้อย่างแท้จริง

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai Corporate Governance Fund)


กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส โดยมีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมสนับสนุนกองทุนยกระดับตลาดทุนไทยในประเด็นธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรื่องการทำหน้าที่ที่ดีของผู้ลงทุนสถาบันในการกำกับดูแลกิจการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนระยะยาว ทำให้เกิดผลตอบแทนที่ยั่งยืน และเป็นแรงจูงใจให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม


CGFund

ลงทุนกับกองทุนธรรมาภิบาลไทย สังคม “ได้” ด้วย

เงินไม่เกิน 40 % จากการบริหารจัดการกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย จะถูกนำไปสนับสนุนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก ตามความตั้งใจของ 11 บริษัทจัดการการลงทุน (บลจ.) ที่อยากพัฒนาสังคมภายใต้แนวคิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยมากกว่า 20 โครงการ ตัวอย่างโครงการที่ได้ทำสำเร็จไปแล้ว เช่น Read to Kid ให้เด็กอ่าน…ให้เด็กคิด, Data Communication Lab, Big Open Data เป็นต้น

04.png

13 หลักทรัพย์ในกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย

ปัจจุบัน ภายใต้การบริหารของ 11 บริษัทจัดการหลักทรัพย์ (บลจ.) มีหลักทรัพย์อยู่ทั้งหมด 13 หลักทรัพย์ ซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาแล้ว โดยกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย พิจารณาจากการจัดอันดับของ Scoring ที่ได้รับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

05.png


การลงทุนดังกล่าว มีแนวคิดบริหารกองทุนภายใต้ ESG เป็นการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Investment) โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และ ธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) โดยกองทุนคำนึงถึงทั้งสามเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทางการเงิน ทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าเงินที่ลงทุนไป จะไม่กลายเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลกระทบเชิงลบแก่สิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ในทางกลับกัน เงินลงทุนจะเข้าไปสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อม


การลงทุนภายใต้แนวคิด ESG ยังเชื่อมโยงกับมิติด้านความเสี่ยง เพราะหากเงินถูกลงทุนไปกับธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมก็อาจเกิดปัญหาด้านกฎหมาย หรือการต่อต้านจากสังคม กองทุนที่บริหารภายใต้แนวคิด ESG จึงมีความเสี่ยงน้อยและมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กิจการเติบโตได้อย่างยั่งยืน และพร้อมไปด้วยโอกาสทางสินทรัพย์


กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย จึงต้องการสร้างสังคมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปด้วยเครื่องมือและความร่วมมือจากทุกภาพส่วน ปัจจัยสำคัญคือการสร้างกลไกและความร่วมมือของทุกคน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจขนาดเล็ก ภาคประชาสังคม สถาบันต่างๆ ตลอดจนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ขยายความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและแนวคิดธรรมาภิบาล กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยที่นอกจากการบริหารหลักทรัพย์บนแนวคิด ESG แล้ว ยังต้องการสร้างนวัตกรรมหรือองคาพยพเพื่อร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการเปิดรับให้โครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับกองทุนฯ ได้รับทุนไปพัฒนาไอเดียความคิด ผ่านตัวกลางอย่าง HAND Social Enterprise

05.png

ทุนสนับสนุนจากกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยคืออะไร ?

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Fund) กองทุนรวมที่บริหารภายใต้แนวคิดแบบ ESG ที่คำนึงถึงผลกระทบและความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม กองทุนจึงมีนโยบายนำเงินไม่เกิน 40 % จากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนมาสนับสนุนให้กับใครก็ตามที่อยากเริ่มทำโครงการเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน คือส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกองทุนจะมีการพิจารณาโครงการใหม่ทุก ๆ เดือนที่สามของแต่ละไตรมาส โดยสามารถติดตามข่าวสารได้จากเพจ THAI CG Fund โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน.png


หากสนใจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมปลอดคนโกงด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย คลิก

SHARE:

TAG ที่เกี่ยวข้อง:

Anti-CorruptionGovernance

Author

HAND SE Admin