โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในสาขาวิชาด้านการพัฒนาข้าราชการในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

Summary

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและรักษาจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 รวมทั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ

Insight

ข้าราชการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริม และ รักษาจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 รวมทั้งผู้รับผิดชอบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ได้รับการอบรมเนื้อหาที่มีความครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต และวิธีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาที่มีความหลากหลาย หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมสามารถบูรณาการความรู้จากการฝึกอบรมนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยกรณีศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลในหน่วยงานได้

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในสาขาวิชาด้านการพัฒนาข้าราชการในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) โดยมีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และบริษัท เเฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัย


โดยได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ข้าราชการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและรักษาจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 รวมทั้งผู้รับผิดชอบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานของรัฐทางด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ และประสบการณ์ทางด้านธรรมาภิบาล การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมข้าราชการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐ และวิธีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาที่มีความหลากหลาย เช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) อันจะช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างข้าราชการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Changemaker) ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต


ทั้งนี้ หลังจากการจัดอบรม ข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างโครงการการพัฒนางานวิจัยกรณีศึกษาจำนวน 4 ชิ้น โดยมีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเน้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นศูนย์กลาง ข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้างความโปร่งใสของนโยบายงดรับ - งดให้ของขวัญ (No Gift Policy) ในหน่วยงานราชการ และการมีส่วนร่วมของข้าราชการในหน่วยงานของตนเอง ซึ่งงานวิจัยกรณีศึกษาข้างต้นได้ผลิตข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนและขยายผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Author

Supatja Angsuwan

นักวิจัยสายสตรอง สนุกกับการเป็นแม่ และจะไม่หยุดทำงาน จนกว่าเด็กทุกคนจะได้เติบโตขึ้นในสังคมที่ไม่ทนต่อการคอร์รัปชัน