โครงการเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยใจบันดาลแรงสู่แรงบันดาลใจเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

Summary

ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นหรือหล่อหลอมค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดพลเมืองตื่นรู้สู้โกง นำมาสู่การจัดทำข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมแรงบันดาลใจที่ควรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและเจตจำนงของปัจเจกควบคู่กันผ่านกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล ได้แก่ การใช้บุคคลตัวอย่างเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างพลเมืองตื่นรู้และการออกแบบโครงการปลูกฝังจิตสำนึกที่มีเนื้อหาที่หลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจในแต่ละช่วงวัย

Insight

แรงบันดาลใจสู่จุดเริ่มต้นการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันและผลักดันให้ฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาได้ของกลุ่มคนที่ทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ตรงจากการทํางานในพื้นที่ การเห็นผู้อื่นถูกเอารัดเอาเปรียบ ความสามารถและโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน การได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากคนรอบข้าง และที่สําคัญ คือการรับแรงบันดาลใจมาจากบุคคลตัวอย่างที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม

โครงการเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยใจบันดาลแรงสู่แรงบันดาลใจเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และบริษัท เเฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นหรือหล่อหลอมให้เกิดค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดพลเมืองตื่นรู้สู้โกง นำมาสู่การจัดทำข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมแรงบันดาลใจที่ควรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและเจตจำนงของปัจเจกควบคู่กันผ่านกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล ได้แก่ การใช้บุคคลตัวอย่างเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างพลเมืองตื่นรู้และการออกแบบโครงการปลูกฝังจิตสำนึกที่มีเนื้อหาที่หลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจในแต่ละช่วงวัย


จากการศึกษา พบว่า แรงบันดาลใจสู่จุดเริ่มต้นการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันและผลักดันให้ฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาได้ของกลุ่มคนที่ทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน มีความหลากหลายมากกว่าการปลูกฝังจิตสํานึกในวัยเด็ก หรือการอบรมเฉพาะเรื่องศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ตรงจากการทํางานในพื้นที่ การเห็นผู้อื่นถูกเอารัดเอาเปรียบ ความสามารถและโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน การได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากคนรอบข้าง และที่สําคัญ คือการรับแรงบันดาลใจมาจากบุคคลตัวอย่างที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวถึงมากครั้งที่สุด


โดยแรงบันดาลใจที่พบในการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มคนที่ทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน มีอยู่ 8 ประการ ได้แก่

1.) ผลจากการปลูกฝังในวัยเด็กและแรงกระตุ้นจากประสบการณ์ชีวิต

2.) ความสงสัยใคร่รู้

3.) องค์ความรู้หรือแรงกระตุ้นจากการศึกษา

4.) ความรู้และประสบการณ์จากการทําางาน

5.) การตอบรับในเชิงบวกและกําาลังใจจากผู้อื่น

6.) การสนับสนุนและความหวังจากคนรุ่นใหม่

7.) การรับรู้สถานการณ์ความรุนแรงของคอร์รัปชันที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย

8.) บุคคลตัวอย่างของความมีคุณธรรม


ในส่วนของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลมาก คือการใช้บุคคลตัวอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างให้คนในสังคมมีประสบการณ์จริงทางลบกับการคอร์รัปชัน เพื่อกระตุ้นหรือหล่อหลอมให้เกิดค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต สร้างพลเมืองตื่นรู้หรือพลเมืองนักตรวจสอบที่มากเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การคอร์รัปชันในประเทศไทยให้ดีขึ้นได้

Author

Supatja Angsuwan

นักวิจัยสายสตรอง สนุกกับการเป็นแม่ และจะไม่หยุดทำงาน จนกว่าเด็กทุกคนจะได้เติบโตขึ้นในสังคมที่ไม่ทนต่อการคอร์รัปชัน