ON GOING

KRAC ศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาล

Summary

ศูนย์กลางการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันในระดับภูมิภาค ที่มีองค์ความรู้และเครือข่ายทำงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เกิดการประสานและสนับสนุนการทำงานกับเครือข่ายระดับนานาชาติในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้น สร้างผลผลิตเชิงองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อขยายผลกระทบทางสังคม และนำองค์ความรู้กลับมาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา หรือรับมือกับประเด็นสถานการณ์คอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในสังคมได้อย่างทันท่วงที

Insight

ศูนย์ฯ มีแผน และเป้าหมายการดำเนินงาน ภายใต้กลไกสำคัญ 4 ด้าน เพื่อสร้างระบบนิเวศของการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.) พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน: ศูนย์กลางความรู้ (Knowledge) 2.) พัฒนาและขยายเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชันกับเครือข่ายระดับนานาชาติ: ศูนย์กลางความร่วมมือ (Network) 3.) พัฒนาระบบสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เพื่อร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน: ศูนย์กลางการลงมือทำ (Join) 4.) พัฒนาศักยภาพการต่อต้านคอร์รัปชันด้วยการให้บริการกิจกรรมวิชาการ: ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learn)

โครงการศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค หรือ Knowledge hub for Regional Anti-corruption and good governance Collaboration (KRAC) ได้รับทุนสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เเฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัย


มีภารกิจ คือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการและภาคปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย และพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การคอร์รัปชันในประเทศไทยในทางที่ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน


โดยศูนย์ฯ มีความร่วมมือในการดำเนินงานในระยะแรกกับภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ อาทิ Professor Matthew C. Stepheson, Founder of the Global Anti-Corruption Lab, Harvard Law School องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด


สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของศูนย์ฯ ได้ที่ Facebook: KRACcorruption หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ kraccorruption@gmail.com


Author

Supatja Angsuwan

นักวิจัยสายสตรอง สนุกกับการเป็นแม่ และจะไม่หยุดทำงาน จนกว่าเด็กทุกคนจะได้เติบโตขึ้นในสังคมที่ไม่ทนต่อการคอร์รัปชัน