ON GOING

โครงการพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

Summary

เป้าหมายของโครงการ เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะให้เกิดการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้เป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะในระดับ 5 ปี (2565-2567) และสอดคล้องกับเป้าหมายของ สสส. อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำไปใช้งานได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อสังคมในการลดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย

Insight

การดำเนินงานของโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 5 ข้อ คือ 1.) เพื่อนำเสนอตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชากรในเขตเมือง 2.) เพื่อศึกษา และสังเคราะห์ภาพรวม รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของสถานการณ์ด้านความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาวะ โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิด-19 3.) เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนพัฒนาแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 4.) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล และการนำเสนอภาพข้อมูล (Visualization) ในการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาวะ และ 5.) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการออกแบบการทำงานที่คำนึงถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในการทำงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มเฉพาะ

โครงการพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และบริษัท เเฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัย


ผลจากการดำเนินงานในโครงการระยะเเรก ทำให้ได้แนวทางการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Fundamental) ของประชากรกลุ่มเฉพาะ เพื่อสนับสนุนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม และแนวทางการออกแบบนโยบายเพื่อลดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Policy) ที่สามารถวัดค่าได้และเป็นระบบในหลายกลุ่มประชากรที่เชื่อมระหว่างโครงสร้างใหญ่ที่มาจากพื้นที่และโมเดลต้นแบบกับปัญหาของกลุ่มประชากรจากฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำข้อเสนอแนะที่ได้มาขยายผลต่อภายใต้โครงการนี้


จึงนำมาสู่ข้อเสนอแนะภายใต้ “โครงการพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะให้แก่สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส. และเครือข่ายแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ โดยจะเน้นที่การนำผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มาขับเคลื่อนต่อเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมในระดับรายประชากรกลุ่มเฉพาะ และรายแผนประชากรกลุ่มเฉพาะตามที่ตั้งไว้ในแต่ละปีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ด้วยการจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ อีกทั้ง จะให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียด รวมถึงประเมินผล และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของงานวิชาการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะตามแผนยุทธศาสตร์เร่งด่วนในปีที่ 2 ควบคู่ไปด้วย ได้แก่


1.) การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการทำงาน เสริมสร้างสุขภาวะ และลดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ ให้เกิดความยั่งยืน ต่อเนื่อง และต่อยอดการทำงานในระยะยาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


(2) การเสริมสร้างพื้นที่หรือโมเดลต้นแบบ เพื่อการขยายผลในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น


(3) การส่งเสริมศักยภาพของกลไกการทำงานของภาคีเครือข่าย ให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


(4) การขับเคลื่อนนโยบายที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและลดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น


สามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ที่ https://section09.thaihealth.or.th/

Author

Supatja Angsuwan

นักวิจัยสายสตรอง สนุกกับการเป็นแม่ และจะไม่หยุดทำงาน จนกว่าเด็กทุกคนจะได้เติบโตขึ้นในสังคมที่ไม่ทนต่อการคอร์รัปชัน